ประวัติที่ปรึกษา ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์

ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ คร. สุขสมัย สมพงษ์
ประวัติการศึกษา
ระดับดำกว่าปริญญาตรี
พ.ศ. 2501 ชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนวัดยางสุทธาราม จ.ธนบุรี
พ.ศ. 2504 ชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนเชิงชุมประชานุกูล (เทศบาล 1) จ.7กลนคร
พ.ศ. 2507 ชั้นประถมปีที่ โรงเรียนสมพงษ์วิทยา จ.สกลนคร
พ.ศ. 2510 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทวีธาภิเษก จ.ธนบุรี
พ.ศ. 2512 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทวีธาภิเยก จ.ธนบุรี
พ.ศ. 2516 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2517 ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พ.กศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2518 ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พ.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2525 วุฒิบัตรช่างซ่อมวิทยุ รร.เอดิสัน
11:44 tanadathkub รูป
11:46 tanadathkub สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาโท
พ.ศ. 2525-2526 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาเอก
พ.ศ. 2536-2542 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยามหิดล
11:46 tanadathkub รูป
11:47 สุริยา สร้อยสิงห์ รับทราบครับ(รับทราบ)
11:47 tanadathkub ประสบการณ์การทำงาน

 1. หัวหน้าคนงานบริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทยจำกัด จ. สมุทรปราการ
  (พ.ศ. 2516-2517)
 2. ครูโรงเรียนเอกชน จ. สกลนกร (พ.ศ. 2517-2519)
 3. ประธานกรรมการบริษัททันตแพทย์ไทยจำกัด (พ.ศ. 2521-2523)
 4. ทันตแพทย์ หัวหน้าฝายทันตสาธารณสุข
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2523-2535)
  ร. อาจารย์พิเศษภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยครูสกลนคร
  (พ.ศ.2526-2528)
 5. อาจารย์พิเศษภาควิชาทันตาภิบาล
  วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 6. อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  8: อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  9.กรรมการออกข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกยาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 1. กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
  (27 กรกฎาคม 2541-31 มกราคม 2546)
  . กรรมการผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครจำกัด (พ.ศ. 2524)
  เ2. ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครจำกัด
  (พ.ศ. 2545. 2548-2549)
 2. ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ในสันนิบาดสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  (พ.ศ. 2543-2547)
 3. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2546)
  1ร. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2547)
 4. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒน
  มหาวิทยาลัยราชภักูสกลนคร (พ.ศ. 2549-2552)
 5. ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิเด็กจังหวัดสกลนคร
  (พ.ศ. 2547-2550)