ระเบียบว่าด้วย
การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก
เพื่อการบำเหน็จสมาชิก

1. บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 (ยกเลิกระเบียบเดิม พ.ศ.2553)

2. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี  

      –  อายุการเป็นสมาชิก  10 – 15 ปี   ได้รับเงินบำเหน็จ  1,000  บาท

      –  อายุการเป็นสมาชิก   16 – 20 ปี   ได้รับเงินบำเหน็จ  2,000  บาท  

      –  อายุการเป็นสมาชิก    20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินบำเหน็จ  3,000  บาท

3. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกที่พ้นจากหน้าที่หรืองานประจำโดยเกษียณอายุหรือลาออกจากงานประจำ

4.  ยื่นภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับจากวันพ้นจากงานประจำ

ระเบียบว่าด้วย
การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก
เพื่อการสงเคราะห์ศพบิดามารดา

1.บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560
2.จ่ายให้แก่สมาชิกคนหนึ่งหรือหลายคนที่เป็นบุตร
3.ได้รับเงิน 3,000 บาทต่อศพพร้อมพวงหรีด 1 พวง (500 บาท)
4.ยื่นภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม

ระเบียบว่าด้วย

การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท

1. บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2554
2. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ได้รับเงินเพื่อการอุปสมบท จำนวนเงิน 1,000 บาท
4. ยื่นภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับจากวันอุปสมบท เพียงครั้งเดียว

ระเบียบว่าด้วย
การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการมงคลสมรส

1. บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ได้รับเงินเพื่อการสมรสและจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายจำนวนเงิน 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว
4. ยื่นภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียน

ระเบียบว่าด้วย
การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญทายาท

1. บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. สมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิก สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน 500 บาท กรณีคลอดฝาแฝดหรือมากกว่านั้นจ่ายเงินให้ตามจำนวนบุตรที่คลอด
4. ยื่นภายในกำหนดเวลา 90 วันนับจากวันคลอดบุตร

ระเบียบว่าด้วย
การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ พ.ศ. 2560

1. บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
2. ยื่นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม
3. หลักเกณฑ์การจ่าย
1. อายุสมาชิก 1-12 เดือนได้รับเงิน5,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
2. อายุสมาชิก 13-36 เดือนได้รับเงิน10,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
3. อายุสมาชิก 37-60 เดือนได้รับเงิน20,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
4. อายุสมาชิก 61-84 เดือนได้รับเงิน30,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
5. อายุสมาชิก 85-120 เดือนได้รับเงิน 40,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
6. อายุสมาชิก 121-180 เดือนได้รับเงิน50,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
7. อายุสมาชิก 181 เดือนได้รับเงิน100,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
(พวงหรีดราคาไม่เกิน 500 บาท)
8. กรณีคู่สมรสที่มิได้เป็นสมาชิกได้ถึงแก่กรรมให้สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงิน 5,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
9. กรณีบุตรได้ถึงแก่กรรมให้สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงิน 5,000 บาทพร้อมพวงหรีด 1 พวง
10. กรณีที่บิดา มารดา เป็นสมาชิกทั้งสองคน ให้บิดาหรือมารดา มีสิทธิ์ได้รับเงินเพียงคนเดียว