วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยการดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกดังต่อไปนี้ ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ในทางมั่นคง และประโยชน์อันตามสมควร รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณือื่น จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามข้อกำหนดอันสมควร ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตนเองในหมู่สมาชิก จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทสไทย และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์อื่น เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ และกิจการสหกรณ์ หลักบริหารและการบริการของสหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานสำคัญดังต่อไปนี้ หลักเสรีภาพ เป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ หลักประชาธิปไตย หนึ่งคนมีหนึ่งเสียง หลักยุติธรรม จำกัดดอกเบี้ยที่ให้แก่ทุนเรือนหุ้น หลักเศรษฐกิจ มีเงินเฉลี่ยคืน เมื่อมีกำไร หลักพัฒนาสังคม ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ หลักความมั่นคง ให้การศึกษาและอบรม หลักความเอื้ออาทรต่อชุมชน

 

แฟ้มแนบเรื่อง