พันธกิจหลัก ส่งเสริมการออมของสมาชิก พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิก