บริการเงินฝาก

สมาชิกผู้ฝากเงินคนหนึ่งๆ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ ดังนี้

1. เงินฝากออมทรัพย์ หมายถึง เงินที่สมาชิกนํามาฝากออมไว้กับสหกรณ์ครั้งละไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท สมาชิกสามารถเลือกส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดก็ได้หรือเลือกให้สหกรณ์หักจากเงินได้รายเดือนทุกเดือนก็ได้ โดยที่เงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องมีไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท
ทั้งนี้ สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามยอดคงเหลือล่าสุดในแต่ละวัน ตามอัตราที่สหกรณ์กําหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ และจะนําดอกเบี้ยฝากเข้าบัญชีของผู้ฝากในวันที่ 30 มิถุนายนและ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกได้รับจะเป็นเงินได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปี

2. เงินฝากประจํา หมายถึง เงินที่สมาชิกนํามาฝากออมไว้กับสหกรณ์แบบมีกําหนดระยะเวลาและต้องมีจํานวนเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท โดยระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่าสามเดือนทั้งนี้ ดอกเบี้ยเงินฝากประจําที่สมาชิกได้รับจะต้องชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายกำหนดอัตรา 15 % โดยสหกรณ์จะเป็นผู้หักและนําส่งให้

*** ถ้าสมาชิกท่านใดมีการฝากเงินสด ครั้งละตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ***

 
แฟ้มแนบเรื่อง