เงินกู้สามัญ

ตามระเบียบว่าด้วยการกู้เงินของสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้และให้อำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ตามที่เห็นสมควร ภายในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) หรือจำนวน 40 เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกผู้ขอกู้สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า ซึ่งผู้ขอกู้ต้องมีสมาชิกร่วมค้ำประกัน 2 คน ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญโดยมีหุ้นเป็นประกัน ให้กู้ได้ภายในข้อจำกัดไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นทั้งหมดที่เป็นประกัน

จำนวนงวดการส่งชำระเงินกู้

การส่งชำระเงินกู้สามัญกำหนดไว้ไม่เกิน 150 งวด

คุณสมบัติและสิทธิ์ในการกู้

(1) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป
1.1 สะสมหุ้นไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท มีเงินได้รายเดือนๆละไม่น้อยกว่า 9,000 บาท กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 120,000 บาท
1.2 สะสมหุ้นไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท มีเงินได้รายเดือนๆละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
1.3 สะสมหุ้นไม่ต่ำกว่า 80,000 บาท มีเงินได้รายเดือนๆละไม่น้อยกว่า 13,000 บาท กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 250,000 บาท
1.4 สะสมหุ้นไม่ต่ำกว่า 90,000 บาท มีเงินได้รายเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท

(2) ,uระยะเวลาการเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป
มีหุ้นสะสมไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท มีเงินได้รายเดือนไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ในวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท

(3) ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไปและมีหุ้นไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

(4) ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไปและมีหุ้นไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 600,000 บาท

(5) ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไปและมีหุ้นไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

(6) ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไปและมีหุ้นไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท

(7) สมาชิกที่เข้าโครงการพัฒนาชีวิตครูหรือโครงการอื่นๆในลักษณะเดียวกัน สามารถกู้ได้ 4 เท่า ของหุ้นที่มีอยู่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงิน 1,000,000 บาท

หมายเหตุ

1. คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกรายที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญครั้งก่อนยังไม่หมดก็ได้ แต่จำนวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจำนวนต้นเงินเกินกว่าข้อจำกัดวงเงินที่กล่าวในข้างต้นไม่ได้ (ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา)

2. ในการให้เงินกู้สามัญนั้นๆ ถ้าสหกรณ์มีเงินทุนให้กู้ไม่พอแก่การขอกู้ของทุกราย ให้ถือเอาตามลำดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้ซึ่งมีค่าหุ้นเป็นหลักประกัน จะได้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น
(2) กรณีเงินกู้ซึ่งอยู่ในลำดับเดียวกันตามข้อ (1) เงินกู้ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าจะได้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจำนวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จำนวนเงินกู้ซึ่งนำมาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่(ถ้ามี) ด้วย
(3) กรณีที่สมาชิกขอกู้หรือได้รับการอนุมัติเงินกู้ไม่เต็มตามสิทธิ์ กรรมการอาจพิจารณาให้กู้ได้ในเดือนถัดไปตามสิทธิ์ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้

 
แฟ้มแนบเรื่อง