เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

     ข้อ 10  การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการเวรประจำวัน หรือผู้จัดการตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้  และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้น  แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน  เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ ทราบทุกเดือน

     ข้อ 11  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ  จะต้องไม่เกิน  300,000  บาท          (สามแสนบาทถ้วน) โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

           (1)  สมาชิกผู้กู้ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันในกรณี ดังนี้

                –  เงินกู้ไม่เกิน  60,000  บาท 

                –  เงินกู้ไม่เกินห้าเท่าของหุ้น

                –  เงินกู้ไม่เกินห้าเท่าแห่งเงินได้รายเดือน

                –  ทั้งนี้สหกรณ์จะพิจารณาในจำนวนเงินที่น้อยที่สุดในลำดับข้างต้น

           (2)  สมาชิกผู้กู้จะต้องใช้ผู้ค้ำประกัน  1  คน 

–  เงินกู้เกิน 60,000 บาท ยกเว้นเงินกู้ไม่เกิน 1 เท่าของจำนวนทุนเรือนหุ้น

–  สมาชิกผู้ถูกอายัดเงินค่าหุ้น

–  ไม่อยู่ในเงื่อนไข (1) 

                (3)  สมาชิกผู้กู้จะกู้เกิน  100,000  บาท  ในกรณี

                –  มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า  200,000  บาท

 

 

                –  เงินกู้ไม่เกิน  10  เท่า  แห่งเงินได้รายเดือน

           (4)  สมาชิกผู้กู้จะกู้เกิน  150,000  บาท  ในกรณีดังนี้

                –  มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า  250,000  บาท

                –  เงินกู้ไม่เกิน  15  เท่าแห่งเงินได้รายเดือน

           (5)  สมาชิกผู้กู้จะกู้เกิน  200,000  บาท  ในกรณีดังนี้
                –  มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า  300,000  บาท
                –  เงินกู้ไม่เกิน  15  เท่าแห่งเงินได้รายเดือน
           (6)  สมาชิกผู้กู้จะกู้เกิน 250,000  บาท  ในกรณีดังนี้
                      – มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 350,000  บาท
                      – กู้ไม่เกิน  20 เท่าแห่งเงินได้รายเดือน
                           – ทั้งนี้สหกรณ์จะพิจารณาในจำนวนเงินที่น้อยที่สุดในลำดับข้างต้น

      ข้อ 12  การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจำนวน  พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันสิบสองงวด (12 งวด) โดยงวดที่ 1 – 6  ให้ส่งเงินต้นไม่น้อยกว่า  2,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก  ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไปจนครบกำหนด ทั้งนี้  โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างไรในกรณีที่สมาชิกนั้น ยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนเหลืออยู่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งใหม่และครั้งก่อนรวมกันจะมีจำนวนเงินต้นเกินกว่าจำกัดที่กล่าวในวรรคแรกไม่ได้