เงินกู้สามัญ

ข้อ 13  การให้เงินกู้สามัญ  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 83  และมอบอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้

ข้อ 14  จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ  นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร  แต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน  1,500,000  บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) หรือจำนวนเงินได้รายเดือนรวม 40 เดือนของสมาชิกนั้นสุดแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่า

ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญ โดยมีหุ้นเป็นประกันให้กู้ได้ภายในจำกัด ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นทั้งหมดที่เป็นประกัน    

(1)  ระยะเวลาการเป็นสมาชิก  6  เดือน  ขึ้นไป
                      1.1 สะสมหุ้นไม่ต่ำกว่า 6,000 บาท และมีเงินได้รายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 8,000 บาท  กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน  80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  

     1.2 สะสมหุ้นไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท และมีเงินได้รายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท  กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน  120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  

  1.3  สะสมหุ้นไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท และมีเงินได้รายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 12,000  บาท  กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน  150,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(2)  ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 1  ปี ขึ้นไป
                2.1 สะสมหุ้นไม่ต่ำกว่า 40,000  บาท  และมีเงินได้รายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 13,000  บาท  กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน  200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน)

  2.2 สะสมหุ้นไม่ต่ำกว่า 80,000  บาท  และมีเงินได้รายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 13,000  บาท  กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน  250,000  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

  2.3 สะสมหุ้นไม่ต่ำกว่า  100,000  บาท  และมีเงินได้รายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 15,000  บาท  กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน  300,000  บาท (สามแสนบาทถ้วน)

           (3)  ระยะเวลาการเป็นสมาชิก  2  ปีขึ้นไป

    3.1 สะสมหุ้นไม่ต่ำกว่า 150,000  บาท  และมีเงินได้รายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 15,000  บาท  กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

  3.2 สะสมหุ้นไม่ต่ำกว่า  200,000  บาท  และมีเงินได้รายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 18,000  บาท  กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน  600,000  บาท (หกแสนบาทถ้วน)

  3.3 สะสมหุ้นไม่ต่ำกว่า   220,000  บาท  และมีเงินได้รายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า  20,000  บาท  กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน  800,000  บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
                3.4  สะสมหุ้นไม่ต่ำกว่า   250,000  บาท  และมีเงินได้รายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า  25,000  บาท  กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน  1,000,000  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
                (4)  ระยะเวลาการเป็นสมาชิก  3  ปีขึ้นไป

    4.1 สะสมหุ้นไม่ต่ำกว่า  300,000  บาท  และมีเงินได้รายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 30,000  บาท  กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน  1,200,000  บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

  4.2 สะสมหุ้นไม่ต่ำกว่า  300,000  บาท  และมีเงินได้รายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 40,000  บาท  กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน  1,500,000  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)    

           (5)  กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้อใดๆ คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

 ข้อ 15  ถ้าคณะกรรมการดำเนินการ  เห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญรายก่อนไม่เสร็จก็ได้  แต่จำนวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจำนวนต้นเงินเกินกว่าจำกัดที่กล่าวใน ข้อ  14  ไม่ได้(ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา)

     ข้อ 16  ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ๆ  ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์  มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้น  ทุกรายให้ถือลำดับในการพิจารณาให้เงินกู้นั้น  ดังต่อไปนี้

(1) เงินกู้ซึ่งถือค่าหุ้นเป็นหลักประกันพึงให้ในลำดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น

(2) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในลำดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกู้ซึ่งมีจำนวนน้อยพึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจำนวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จำนวนเงินกู้ซึ่งนำมาเทียบกันนั้น ให้       คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน รายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่(ถ้ามี) ด้วย

(3) กรณีที่สมาชิกขอกู้ หรือได้รับการอนุมัติเงินกู้ไม่เต็มตามสิทธิ์กรรมการอาจพิจารณาให้กู้ได้ในเดือนถัดไปตามสิทธิ์

ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการ  หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้