เงินกู้เพื่อการศึกษา

ข้อ 17  การให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อการศึกษาแก่สมาชิก

     คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นมาตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 79 (2) และ ข้อ 83  และมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อการศึกษาแก่สมาชิกก็ได้

     ข้อ 18  จำนวนเงินกู้เพื่อการศึกษา  ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน  250,000  บาท     (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

     ข้อ 19  คำขอกู้เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ให้แก่สมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาก่อน โดยมีสมาชิกค้ำประกัน  1  คน 

     ข้อ 20  สมาชิกที่มีสิทธิกู้ ต้องเป็นผู้ที่ ไม่ผิดนัดการส่งชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ย  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  20  งวด(เดือน) ติดต่อกัน

     ข้อ 21  วัตถุประสงค์แห่งการกู้

(1)  เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนในการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

 

 

(2)  เพื่อซื้ออุปกรณ์ประกอบการศึกษา ได้แก่คอมพิวเตอร์,ปริ้นเตอร์  กล้องดิจิตอล โน๊ตบุ๊ค  ไอแพด และโทรศัพท์ 

(3)  เพื่อเป็นค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ  ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่

ข้อ 22  การส่งคืนเงินกู้เพื่อการศึกษา

      (1)  การส่งคืนปีแรกให้ส่งคืนเงินต้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า  1,000  บาท

(2)  การส่งชำระหนี้แห่งเงินกู้นี้ไม่เกิน  36  งวด  นับรวม  ข้อ 22 (1)