เงินกู้พิเศษ

ข้อ 23 การให้เงินกู้พิเศษให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 83 และมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 24 คำขอกู้เงินกู้พิเศษที่ให้แก่สมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาก่อน
ข้อ 25 จำนวนเงินกู้พิเศษที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร
สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษ ดังนี้
ก. ไม่เกิน 1,500,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และถือหุ้นไม่น้อยกว่า 250,000 บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ข. ไม่เกิน 3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน) ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป และถือหุ้นไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) หรือไม่เกิน 6 เท่าของจำนวนหุ้น
ค.โดยมีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่นจำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้นเต็มจำนวนของราคาประเมินจากหน่วยงานราชการ
ง. การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกที่ขอกู้จะไม่นำเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษามาคำนวณด้วย
ข้อ 26 สมาชิกผู้ส่งคืนเงินกู้ประเภทสามัญหรือพิเศษไม่เสร็จสิ้นเมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้พิเศษสัญญาใหม่ให้สหกรณ์หักชำระหนี้ในสัญญาเดิมเสียก่อน
ข้อ 27 เงินกู้ซึ่งจะถือเป็นเงินกู้พิเศษและใช้ระยะเวลาส่งคืน ตามที่กำหนดไว้สำหรับ เงินกู้พิเศษได้นั้น จะต้องมีอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน


ข้อ 28 การให้เงินกู้พิเศษนั้นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการดำเนินการผู้เข้าประชุมพิจารณาคำขอกู้รายนั้น
ข้อ 29 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษทั้งหนังสือกู้และเอกสาร ทางกฎหมายอย่างอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินกู้นั้นได้จัดทำตามแบบที่กำหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วสมาชิกผู้กู้จึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้
สมาชิกที่ได้รับเงินกู้ประเภทพิเศษ ประสงค์จะขอหนังสือรับรองเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ต้องเป็นการกู้เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น
ข้อ 30 ในเมื่อถึงกำหนดที่สมาชิกผู้กู้ต้องใช้จ่ายเงินกู้พิเศษตามความมุ่งหมาย ต้องเสนอรายงานการใช้จ่ายเงินกู้ ตามแบบที่กำหนดไว้พร้อมหลักฐานที่มีต่อสหกรณ์ทุกคราว โดยเร็วที่จะ
กระทำได้ สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการดำเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนการใช้จ่ายเงินกู้ตามรายงานนั้น ๆ อีกชั้นหนึ่งด้วย
ข้อ 31 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จตนจะต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการดำเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เข้าตรวจการก่อสร้างต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพ ที่ใช้เงินทุนนั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอ และต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์