เงินฝากออมทรัพย์

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 1. เปิดบัญชีแรกเข้า 100 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 (คิดดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม)
 3. กรณียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 100 บาท (สหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยให้)

*************************************************************************************

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 1. เปิดบัญชีแรกเข้า 1,000 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 (คิดดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม)
 3. กรณียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท (สหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยให้)
 4. ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง (ถ้าถอนเกิน 1 ครั้ง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมถอน ร้อยละ 1)

*************************************************************************************

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษพลัส

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 1. เปิดบัญชีต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 2. ฝากขั้นต่ำงวดละ 500 บาท โดยต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนๆละเท่ากันและเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรก
 3. ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
 4. รวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 600,000 บาท 
 5. การส่งเงินฝากเข้าบัญชี ต้องฝากภายในวันที่ 5 ของเดือน กรณีการขาดการฝากหรือฝากล่าช้าทุกกรณีรวมกันต้องไม่เกิน 2 เดือน
 6. การนำฝาก สามารถส่งหักเงินเดือน หรือถือเงินสดมาฝากได้
 7. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 (คิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม)

*************************************************************************************

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขใจ

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 1. เปิดบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 2. เงินฝากขั้นต่ำงวดละ 100 บาท โดยต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนๆละเท่ากัน
 3. ผู้ฝากสามารถเพิ่มหรือลดเงินฝากรายเดือนได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
 4. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 (สหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันสิ้นปีบัญชี (เดือนธันวาคม)
 5. สำหรับเงินฝากคงเหลือที่ต่ำกว่า 500 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
 6. สามารถถอนได้ปีละ 1 ครั้ง (ไม่เสียค่าธรรมเนียมถอน) หากถอนเกิน 1 ครั้งต่อปี จะเสียค่าธรรมเนียมถอนครั้งละ 300 บาท
 7. กรณีจะปิดบัญชี ก่อนลาออกจากการเป็นสมาชิกหรือเกษียณอายุงานจะคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 1.5 ในปีบัญชีปัจจุบัน เมื่อปิดบัญชีแล้ว จะไม่สามารถมาเปิดบัญชีใหม่ได้อีก

*************************************************************************************