ที่ทำการ : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด
สถานที่ตั้ง : 600/5-6  ซอยลานโพธิ์  ถนนใจผาสุก  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ : 042-712326
โทรสาร  : 042-713610
อีเมล :sakonbon-600@hotmail.co.th

Facebook :สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด