นางชัชฎาภรณ์  หว่างพัฒน์
ผู้จัดการ
นางอรสา  สรัคคานนท์
รองผู้จัดการ/การเงิน
น.ส. อาริญา   สรัคคานนท์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางรัตนา  มณีรัตน์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
น.ส.ภูริกา  ศรีดาแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.นริศรา  ราชิวงค์
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
และ จนท.ศูนย์ประสานงาน สสอค. / สส.ชสอ
น.ส.ระพีภรณ์  จันทร์ปาน
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
นายสุริยา  สร้อยสิงห์
ผู้ช่วยธุรการ