นายอดิศักดิ์  ดาคำ
ประธานกรรมการ
นายณัฐวุฒิ  โทษาธรรม
รองประธานกรรมการ
นายนิรันดร  เพชรคำ
กรรมการ
นายสมพาส  ฐานะสุ
กรรมการ
นายธนเดช  มณีวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ