นายอดิศักดิ์  ดาคำ
ประธานกรรมการ
นายทนงศักดิ์  วงศ์ประทุม
รองประธานกรรมการ
นายณัฐวุฒิ  โทษาธรรม
กรรมการ
นายเลอพงษ์  กางทอง
กรรมการ
นายถนอม  พันธุ์คุ้มเก่า
กรรมการและเลขานุการ