นายอดิศักดิ์  ดาคำ
ประธานกรรมการ
นายถนอม  พันธ์คุ้มเก่า
รองประธานกรรมการ
นายสุขสันต์  สุวรรณเจริญ
กรรมการ
นายทนงศักดิ์  วงศ์ประทุม
กรรมการ
ว่าที่ พ.ต.ประภาส  สะท้านอิทธิฤทธิ์
กรรมการ
นายธนเดช  มณีวรรณ์
กรรมการ
นายวิเชียร  ไชยพงษ์
กรรมการและเลขานุการ