นายอดิศักดิ์  ดาคำ
ประธานกรรมการ
นายวิเชียร  ไชยพงศ์
รองประธานกรรมการ
นายสุขสันต์  สุวรรณเจริญ
กรรมการ
นายเรืองฤทธิ์  ไตรธิเลน
กรรมการ
นายสฤทธิ์  พรไชยา
กรรมการ
นายทนงศักดิ์  วงศ์ประทุม
กรรมการ
นายธนเดช  มณีวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ