นายพิชัย  จงสีหา
ประธานกรรมการ
นายพรทรัพย์ ขันเพียแก้ว
รองประธานกรรมการ
นางทิพากร วัฒนอมรเกียรติ
กรรมการ
นางกนกวรรณ  สุวัตธิกะ
กรรมการ
นางปัญญา  ศรีผายวงษ์
กรรมการและเลขานุการ