นายปัญญา  ศรีผายวงษ์
ประธานกรรมการ
นายพรทรัพย์ ขันเพียแก้ว
รองประธานกรรมการ
นายเลอพงษ์  กางทอง
กรรมการ
นางอรุณวรรณ  งอยผาลา
กรรมการ
นางทิพากร  วัฒนอมรเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ