คณะกรรมการดำเนินงาน

นายอดิศักดิ์  ดำคำ
ประธานกรรมการ

นายถนอม  พันธ์คุ้มเก่า
รองประธานกรรมการ
นายสุขสันติ์  สุวรรณเจริญ
รองประธานกรรมการ
ว่าที่ พ.ต.ประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์
รองประธานกรรมการ
  ส.ต.ท.พิชัย  จงสีหา
กรรมการ
นายเลอพงศ์  กางทอง
กรรมการ
นางกนกวรรณ  สุวัตธิกะ
กรรมการ
นายธนเดช  มณีวรรณ
กรรมการ
นายปัญญา ศรีผายวงษ์
กรรมการ
นายณัฐวุฒิ  โทษาธรรม
กรรมการ
นางทิพากร  วัฒนอมรเกียรติ
กรรมการ
นายพรทรัพย์   ขันเพียแก้ว
กรรมการ
นายทนงศักดิ์  วงศ์ประทุม
กรรมการและเหรัญญิก
นายวิเชียร  ไชยพงศ์
กรรมการและเลขานุการ