คณะกรรมการดำเนินงาน

นายอดิศักดิ์  ดำคำ
ประธานกรรมการ

นายวิเชียร  ไชยพงศ์
รองประธานกรรมการ (1)
นายสุขสันติ์  สุวรรณเจริญ
รองประธานกรรมการ (2)
นายทนงศักดิ์  วงศ์ประทุม
รองประธานกรรมการ (3)
  นายเลอพงษ์  กางทอง
กรรมการ
นายณัฐวุฒิ  โทษาธรรม
กรรมการ
นายพรทรัพย์  ขันเพียแก้ว
กรรมการ
นายปัญญา  ศรีผายวงษ์
กรรมการ
นางทิพากร  วัฒนอมรเกียรติ
กรรมการ
นายสฤทธิ์  พรไชยา
กรรมการ
นายสมพาส  ฐานะสุ
กรรมการ
นายนิรันดร  เพชรคำ
กรรมการ

นางอรุณวรรณ  งอยผาลา

กรรมการ

นายเรืองฤทธิ์  ไตรธิเลน
กรรมการและเหรัญญิก
นายธนเดช  มณีวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ