ระบบบริการสมาชิกออนไลน์

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์

วันสหกรณ์แห่งชาติปี 2566

สหกรณ์รับโล่เกียรติยศ สสอค

วันที่ 2 มี.ค.66 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ได้มอบเงินสงเคราะห์ ให้ทายาทนายสนาม  จองระหงษ์ จำนวนนเงิน 600,000 บาท

รวมภาพบรรยากาศงานบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในโอกาสครบรอบ 43 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ รายได้มอบให้โรงเรียนบ้านกุงศรี ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เพื่อต่อเติมอาคารเรียนชั้นอนุบาล และซื้อเครื่องเล่นสนา

กิจกรรมสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

วีดีโอสหกรณ์งานบุญผ้าป่าสามัคคี

วารสารประจำเดือนมีนาคม 2567

ว่าที่ ร.ท.สมรรถชัย สมพงษ์

ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญ

นายอดิศักดิ์  ดาคำ

ประธานกรรมการ

นางชัชฎาภรณ์  หว่างพัฒน์

ผู้จัดการ

รับปรึกษา/ร้องเรียนโดยตรง

โทร.083-451-0007

เดือน  มิถุนายน  2567

ทุนเรือนหุ้น   185,618,870   บาท

ลูกหนี้เงินกู้   308,448,7363   บาท

จำนวนสมาชิก          1,067   คน

ประเภทเงินกู้                   ดอกเบี้ย

เงินกู้พิเศษ                        6.50

เงินกู้สามัญ                       7.00

เงินกู้ฉุกเฉิน                      7.00

เงินกู้เพื่อการศึกษา          7.00

เงินฝากออมทรัพย์           3.50

เงินฝากประจำ 1 ปี             3.50

เงินฝากประจำ 6 เดือน     3.50

รายงานประจำปี